:: Quên mật khẩu ::
Connect with Facebook


Share | 
 

 Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sat 18 Sep 2010, 9:18 pm
avatar
.: NBFX2 :.Mr.Kakashi

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 71
Ryo Ryo : 339
Danh vọng Danh vọng : 7
Ghi chú : Post sai box - NS ! Lần 1
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 71
Ryo Ryo : 339
Danh vọng Danh vọng : 7
Ghi chú : Post sai box - NS ! Lần 1

Bài gửiTiêu đề: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên

advertising _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶
___________¶¶_____¶¶_____¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶___________________________¶¶
__¶¶¶___¶¶__¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶
__¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶
__¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶____¶
_____¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �¶¶¶_
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �¶_
_____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶___ __¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__
__¶¶¶_____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

---*NAR**NAR*-----*NAR*
---*NAR**NAR*-----*NAR*
---*NAR*-*NAR*----*NAR*
---*NAR*--*NAR*---*NAR*
---*NAR*---*NAR*--*NAR*
---*NAR*----*NAR*-*NAR*
---*NAR*-----*NAR*-*NAR*
---*NAR*------*NAR**NAR*

----------*UTO**UTO*
---------*UTO*---*UTO*
--------*UTO*-----*UTO*
-------*UTO--------*UTO*
------*UTO***UTO***UTO*
-----*UTO*-----------*UTO*
----*UTO*-------------*UTO*
---*UTO*---------------*UTO*

------*NAR**NAR**NAR*
------*NAR*----------*NAR*
------*NAR*-----------*NAR*
------*NAR*-----------*NAR*
------*NAR**NAR**NAR*
------*NAR*-------*NAR*
------*NAR*--------*NAR*
------*NAR*---------*NAR*
------*NAR*----------*NAR*

---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
----*UTO*---------*UTO*
------*UTO*-----*UTO*
--------*UTO*--*UTO*
------------*UTO*

**NAR**NAR**NAR**NAR**NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*

-------------*UTO**UTO*
---------*UTO**UTO**UTO*
--------*UTO*-----------*UTO*
-------*UTO*-------------*UTO*
------*UTO*---------------*UTO*
-----*UTO*-----------------*UTO*
------*UTO*---------------*UTO*
-------*UTO*-------------*UTO*
--------*UTO*-----------*UTO*
---------*UTO**UTO**UTO*
------------*-UTO**UTO*

__________§§§§__________
_________§§__§§_________
________§§____§§________
________§§§§§§§§________
________§§____§§________
________§§____§§________
________________________
________§§ ___§§________
________§§__§§__________
________§§§§§___________
________§§__§§__________
________§§___§§_________
________________________
__________§§§§__________
_________§§__§§_________
________§§____§§________
________§§§§§§§§________
________§§____§§________
________§§____§§________
________________________
________§§§§§§§§________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
________________________
________§§§§§§§§________
_______§§_______________
_______§§_______________
________§§§§§§§§________
_______________§§_______
_______________§§_______
________§§§§§§§§________
________________________
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
_________§§§§§§§________
________________________
________§§ ___§§________
________§§__§§__________
________§§§§§___________
________§§__§§__________
________§§___§§_________
________________________
_________§§§§§§_________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
_________§§§§§§_________

______________________$__________$$___
______________________$$________$$$______$__
_________$____________$$$_______$$$_____$$__
__________$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$__
____$_______$$$____$___$$$$___$$$$____$$$____$__
_____$$$____$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$__
_______$$$___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$_
_______$$$$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$_ _
________$$$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$_
_________$$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$__
____$$$$__$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$__
___$___$$$$_$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$_
__________$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$__
___________$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$__
_______________$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$_
____________________$_$$$$__$$$$__$$$$_
_________________________$$_$$$_$$$__
___________________________$$$$$$__
_________________________$$$$$$$$$$__
________________________$$$$$$$$$$$$__
_______________________$$$$$$$$$$$$$__
______________________$$$$$$$$$$$$$$$__
_____________________$$$$$$$$$$$_$$$$__
____________________$$$$$$$$$$$_$$$$$_
_____________$_____$$$$$_$_$$$_$$$$$$__
_____________$$____$$$$_$$_$$$__$$$$_$__
______________$$__$$$$_$$_$$$$______$$$__
_______________$$_$$$$_$$_$$$$_______$$$__
_______________$$$_$$_$$$_$$$$$______$$$$__
________________$$$__$$$_$__$$$$__
________________$$$$$$$$_____$$$___
________________$O$O$$$______$$$___
______________$_$$$$$$_______$$$___
____________$$$_$@$$_______$$$$___

´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´$´´´ ´´´$´´´´´´´´´´$
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´$$´´´ ´´´$$´´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´$$$´´� �´´$$$´´´´´$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´$$$$´´´´ $$$$´´´$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$´´´´$$ $$´´$$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´$$$$� �$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$$$$ $$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$ $$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ $
´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´$$$$$$$´ ´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´$$$$$´$$$$� �´´´$$$
´´´´´´´´´´/$$´´´´$$$/$´$´$$$$$$$$$$
´´´´´´´´´´/$$$´$$$$/$$$$$$$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´/$$$$$$$/$$$$$´´$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´//$$$$$$$$\$$$´$´´´´$$´´´´$
´´´´´´´´´$´´$.| $$./..$$´´$$´´´´´´´´´´$$
´´´´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´´´$´´´´ ´´´´´$$$
´´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ $

_________________________________________________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
_______________$$$___________________$$$______$$$
_____________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$_
___________$$$___$$$_______________$$$___$$$$$$__
_________$$$___$$$___________________$$$_________
_________$$$___$$$___________$$$_______$$$_______
_________$$$___$$$_____________$$$_______$$$_____
_________$$$___$$$_______________$$$_____$$$_____
_______$$$$$_____$$$_____________$$$_____$$$_____
_____$$$___$$$_____$$$_________$$$_____$$$_______
___$$$_______$$$______$$$$$$$$$______$$$_________
_$$$___________$$$_________________$$$___________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ _________________________________________________

```````````````````````````````````````§§
````````````````§§§§§§§§§§§``````````§ §
``````````````§§§`````````§§§``````§§
````````````§§§````````````§§§``§§
```````````§§```§§§§§§§§§§```§§§
`````````§§§```§§§```````§§
````````§§§```§§§`````````§§
````````§§```§§§``````§§```§§
```````§§§```§§§```````§§```§§
``````§§§````§§§```````§§§``§§
`````§§§§`````§§§``````§§§``§§
````§§`§``````§§§````§§§```§§
```§§``§§``````§§§§§§§````§§
``§§````§§§``````````````§§
`§§```````§§§``````````§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

____________________$__
__________$$$$§§§$$$____
_______$$§_______________
______$$§____$$$$$$______
______$$$__$$$$$$$$$$_____
____§__$$$__§$$____$$§______
___$§___$$___$_____$$§____
__$§_____$$______ $$§§_____
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$______

_______________$$$$$$$$$$$$$____________ _____
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ _____
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _____
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ _____
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$____ _____
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$____ _____
_______$$$$````1111111111111````$$$$____ _____
________$$``1111111111111111111``$$_____ _____
_________$_111111111111111111111_$______ _____
____________1111111111111111111_________ _____
______________1111111111111111__________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
_____________________11_________________ _____

╔╗ ╔╗
║║ ║║╔═╦╦╦═╗
║║ ║╚╣║║║║╩╣
╚╝ ╚═╩═╩═╩═╝
╔═╦╦══╦══╦╗╔╦══╦� �═╗╔╗
║║║║╔╗║╔╗║║║╠╗╔╣� �╗║║║
║║║║╚╝║╚╝╣║║║║║║� �║║╚╝
║║║║╔╗║╔╗║╚╝║║║║� �╝║╔╗
╚╩═╩╝╚╩╝╚╩══╝╚╝╚� �═╝╚╝

Amegakure
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____ Làng Mưa
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____

Takigakure
________0_____0_________
________0_____0_________
________0_____0_________ Làng Thác Nước
________0_____0_________
_____0__0_____0__0______
______0_________0_______
_______0_______0________
_________0___0_________

Kusagakure
_______0_____0_____0____
_____0_0___0_0___0_0____
____0__0__0__0__0__0____Làng Cỏ
___0___0_0___0_0___0____
__0____00____00____0____
_0_________________0____

Kirigakure
_________0________0_____
________0________0______ Làng Sương Mù
______0________0________
_____0________0_________
__________0_______0_____
_________0_______0______
_______0_______0________
______0_______0_________

Sunagakure
______0_0_0_0_0_0_______
________________________
______0_0_0_0_0_0_______ Làng Cát
______0_________0_______
________0_____0_________
________0_____0_________
_______0_______0________
______0_________0_______
______0_0_0_0_0_0_______

Otogakure
____________00___________
____________0_0__0_______
____________0__00________ Làng Âm Thanh
____________0____________
____________0____________
____________0____________
___________00____________
______00_000_____________
_____00_0_00_____________
______00_00______________

Konohagakure
__________0__0__________
________0________0____0__
_______0____0_0____0_____
______0___0_____0________ Làng Lá
____0_0____0_____0_______
__0____0________0________
0__0__0__0__0_0__________


------------------------------o
------------------------------oo
-----------------------------oo
----------------------------oo
--------------------------ooo
------------------------oooo
---------------------ooooo
-------------------ooooo
----------------ooooo
------------oooooo
----------ooooo
-------ooooo-------oooooo
-----ooooo-------oooooooooo
----ooooo-----oooo-------oooo
---ooooo-----oooo---------oooo
---ooooo------ooo---------ooooo
---ooooo--------ooo--------ooooo---o
----oooooo----------------ooooo----oo
------ooooooo----------ooooo------oo
--------------oooooooooo--------ooo
------------------------------ooooo
--------------------------oooooo
-----------------------oooooo
-------------------oooooo
----------------ooooo
--------------oooo
------------oooo
-----------ooo
----------ooo
---------ooo
--------oo
--------oo
--------o

______________________§§§__________§_§_______ _________
____________§§_________§_§________§§__§____ ____________
____________§_§§_______§__§_____§§____§___ _____________
____________§___§§§____§___§__§§_____§___ ______________
____________§_____§§§_§____§_§§______§___ ___§§_________
_____________§_______§§_____§________§__§§� �§_§_________
_____________§_______________________§§§_____� �_________
_____________§______________________________§___ _______
___§§§§§§_____§____________________________ _§__________
____§______§§§_____________________________§_ __________
____§§_____________________________________§§� �_________
_____§________________________________________§� �§§_____
______§_________________________________________� �§_____
_______§_______________________________________§ _______
_______§§____________________§_______________§ §________
_______§_____________§§§§§§§§§__________ _____§_________
______§_____________§§§§§§§§§§§_______ §_______§§_______
____§§____________§§§§§§§§§§§§§§__ ______________§§_____
___§_____________§§§§§§____§§§§§§___� �___§_________§§___
__§_____________§§§§§______§§§§§§____� �__§§__________§__
§§_____________§§§§__§______§§§§§§§_ _§§__§________§§___
§_____________§§§§__§§______§§§§§§§_ _§§§_§§___§§§§_____
______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§ __§§§_§§__§________
_____________§§§___§§§_____§§§§§§§§� �§_§§§§§§§__§______ _
_____________§§____§§§____§§§§§§§§§_ §§§§§§§§§___§_____ _
§§§__________§_____§§§§_§§§§§§______ __§__§§§§§___§_____
___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_______ ______§§§§§__§§____
____§_______§§§§___§_§§§§§__§________� �____§§§§§§§§§§§
___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§ §§________§__§§§§§§ §
___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§ _________§_§§_§§§§§
__§____§____§§§§§§§§§§_________§§___ ___§§§§§_§§__§§§§ §§
_§_____§____§§§§§§§§§__________§______ §_____§§§__§__§§§
_§____§§____§§§§§§§§§_________________ ______§§§__§_____
§______§____§§§§§§§§§§§§§__________ __________§§§_§_____
___§§§§_____§§§§§§_______§_____________ _§§_§§§_§§______
______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________ ________§§_§§_____
______§_§§__§§§§§_§§_§§_§____________ _________§§_§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§___________ ______§§§____§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________ ________§____§____
______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_ ____§§§________§__§___
______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§ §_________§§§_§§§__
______§_§___§_§_§___________§_____§___§§� �_____§§__§§§§§
________§__§§____§______________§§__§§__§ _____§§§_§§§§§
__________§____§_§§____________§§__§___§__ ____§_§§_§§§§
_________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§ _______§__§§§_§§
_________§_______§_§__________§_§___§_______ _§§__§§§___
_________________§§§_________§_§__§§_______ __§§__§§§§__
_________________§_§§_§_____§_§_§§________ ___§§_§§§§§__
__________________§§§§§_____§§§§_____§__ ____§§§§§§§§§__
___________________§§§____________§§§______� �§§§§§§§§§§_
____________________§§§__§________________§§ §§§§§§§§§§§
_____________________§§§_§_______________§§� �§§§§§§§§§§§
______________________§_§§______________§§§� �§§§§§§§§§§§
________________________§§§____________§§§§ §§§§§§§§§§§§
__________________________§§§§________§§§§ §§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§__§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§

_____________$$$$$$$$$$$$_____________________
________$_____$$$$$$$$$$$$$$$_________________
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
_________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
__________$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
__________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$__$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_________$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$___________$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$___$___________$_$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$___________$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$____$___________$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$_$$$$______________$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____________$_$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$__________$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_________$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$_______$_$$$$$$$$$$$
___$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$_$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$__________________$$$$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$
____$$$$_$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__________$$___$$_______$$$$$$
____$$_$$$$$$$$$__________$$$$$$________$$$$$$
___$$__$$_$$_$$$_____________$__________$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_
______$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$__________$$$$$__
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_______$$$$$$__
______$$$$$$$$$$______________$$_____$$$$$$___
______$_$$$$$_$$_____________________$$$$_____
_____$__$$$$$_$$____________________$$$$$$____
_____$__$$$$$_$$$__________________$$$$$______
________$$$$$__$$$________________$$__$$______
________$_$$___$_$$$_____________$$$__$_______
_______$__$$___$___$$__________$$$$$_$________
_______$__$$________$$$______$$$_$$__$________
__________$$__________$$$$$$$$$_$$$___________
__________$$____________________$_____________


_____________________????????????????????LLLL_____ _____________
___________________LLLLL??????LLLLLLL??????LLLL___ _____________
________________LLLLLLLLLL??LLLLLLLLLLL???????LLL_ _____________
______________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL????????LL L____________
____________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL???????L LL___________
__________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL??????? LLL__________
________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL?????? ?LLL_________
_______LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL§§LLLLLLLLLLLLLL??? ???LLLL________
______LLLLLLL§§§§LLLLLLLLL§§§§§§LLLLLLLL LLLLLL?????ßLLLL_______
_____LLLLLLL§§§§§§LLLLLL§§§§§§§§§LL LLLLLLLLLLLL???ßßßLLLL______
_____LLLLLL§§§§§§§§LLLL§§§§§§§§§� �LLLLLLLLLLLLLLßßßßßßLLLLL_____
____LLLLLL§§§§§§§§§§LL§§§§§§§§§ §§§LLLLLLLLLLLLLLßßßßßßLLLL_____
____LLLLL§§§§§§§§§§§L§§§§§§§§§ §§§§§LLLLLLLLLLLLLLßßßßßLLLLL____
___LLLLL§§§§_______________________LLLLLLLLLLL LLLßßßßßLLLLL____
___LLLLL§§§_________________________LLLLLLLLLLL LLLßßßßLLLLLL___
__LLLLL§§§§_________________________LLLLLLLLLL LLLLßßßßLLLLLL___
__LLLLL§§§__________________________LLLLLLLLLLL LLLLßßßLLLLLL___
__LLLL§§§§__________________________LLLLLLLLLL LLLLLßßßLLLLLLL__
__LLLL§§§____________________________LLLLLLLLLL LLLLßßßLLLLLLL__
_LLLLL§§§__________________zzzzzzzz__LLLLLL§LL LLLLLßßߧLLLLLL__
_LLL§§§§§LLzzzz__________zz________zzLLLLL§� �LLLLLL§ßßߧ§LLLLL__
_LLL§§§§§zz____z_____________________LLLLL§� �LLLLLL§§ßߧ§§LLLL__
_LL§§§§§§_____________________________LLLL§ §LLLLLL§§ß§§§§LLLL__
_LL§§§§§§_____________________zzzzzzz_LLL§� �§LLLLLL§§__§§§LLLLL_
_LL§§§§§§__zzzzz____________zz´´´§§§zz LLL§§§LLLLL§§§___§§LLLLL_
_LL§§§§§§§_z´´§§z___________z´´´§§ §§§zLL§§§§LLLLL§§§___§§§§LLL_
_LL§§§§§§§_z´´§§§z__________´´´´§ §$§§LLL§§§§LLLLL§§____§§§§LLL_
_LL§§§§§§§__´´§$§____________´´´´§ §§§LL§§§§§LLLL§§§____§§§§§LL_
_L§§§§§§§§___´§§§____________________L L§§§§§LLLL§§§___§§§§§§§L_
_L§§§§§§§§§__________________________L§� �§§§§LLLL§§____§§§§§§§§
_L§§_§§§§§§__________________________§§� �§§§§LLL§§§___§§§§§§§§§
_L§§_§§§§§§_______ß_________________§§� �_§§§§LLL§§§__ßßߧ§§§ßßß
__§§__§§§§§______ß__________________§§__ §§§LLL§§§§_ßßßßßßßßßß
__§§__§§§§§_____-ß???_______________§ __ §§§ LLL§§§ _ßßßßßßßß
___§___§§§§_______ß??______________§___§§ §§LL§§§ßßßßßßßßßßßßß
___§___§§§§§______________________§____§§ §§LL§§§ßßßßßßßßßßßßß
___§___§§§§§___________________________§§� �§L§§§ßßßßßßßßßßßß
____§__§§§§§§_______§§§§§§§§§_____ _____§§§L§§§__ßßßßßßßß_______
________§§§§§§_______§§§§§§§_________ __§§§§§§§___ßßßßß_________
_________§§§§§§_______________________§§§ §§§§__________________
_________§§§§§§§_____________________§§§ §§§§___________________
_________§§§§§§§§§_________________§__§ §§§§§___________________
__________§§§§§§§__§§___________§§____� �§§§§____________________
___________§§§§§§____§§_______§§______§ §§§_____________________
____________§§§§§______§§§§§§§_______� �§§§______________________
_____________§§§§§___________________§§§__ _____________________
______________§§§§__________________§§§____ ____________________
_______________§§§__________________§§_______ __________________
________________§§§________________§§________ __________________


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§ _______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� � ___§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ___§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ _______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____ §§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§_ _§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§___§ _§§_§§_§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§_____ _____§§§§§§§§§§§_§§§§_§___§§___� �§§§§§§§§§§§§§§§________ ____§§§§§§§§§§§§___§§§_§_____§__� �§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______§§§§§§§§§§___§§___§________§� �§§§§§§§§§§§§§_______ _______§§§§§§§§§___§_§_§____________§ §§§§§§§§§§§§______ __________§§§§§§_____§_§__________§__§_� �§§§§§§§§§_§§___ __________§§§_§§______§§___§_________§__� �§§§§§§§§§§_§__ _________§§§_§§§______§_§§§_____________ _§§§§§§§§§§____ _________§§_§_§§§____§______§§___________ _§§_§§§§§§§___ ________§_____§§§_________§§§§____________ §§_§§_§§_§___ ______________§§§§______§§§_§§___________ __§_§___§_§___ _____________§§§§§______§___§§____________ _§_§_____§§__ _____________§§§§§_____§§___§§___________ __§_§_____§___ _____________§§_§_§___§§§___§_____________ _____________ ____________§______§___§§__§§_______________ ___________ ____________________§__§__§§__________________ ________§ ____________________§___§§§___________________ ________§ ____________________§___§_______________________ _____§§ ____________________§___§_______________________ _____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ___________________§_____________________________ ___§§§ ___________________§_____________________________ ___§§§ ___________________§____§_______________________ ___§§§§ ____________________§§§§______________________ ____§§§§§ ________________________§§______________________ __§§§§§ _________________________§_______________________ §§§§§§ _________________________§___§§§§____________ ____§§§§§§ __________________________§§§__________________ __§§§§§§ ____________________________§____________________ _§§§§§ ____________________________§§§________________ ___§§§§§ _______________________________§_________________ __§§§§ _______________________________§_____________§§ ____§§§§ ________________________________§__________§§__ §____§§§ ________________________________§_________§§___ §§____§§ ________________________________§§_____§§§___ _§_§___§§§ __________________________________§§§§§______ §___§§§§§§


____¶_____
____¶¶_____
____¶¶0_____
____.¶¶00_____
_____¶¶¶00_ ____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
__ _____¶¶¶¶¶0000_____
_______.¶¶¶¶¶00000_____
________¶¶¶naruto000_ _____
________.¶¶¶¶¶0000000_______
_________¶¶¶¶¶¶0000000________
_________.¶¶¶¶¶¶0000000______
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0000_____
______ _____º¶¶¶¶¶¶ ooºº_____
_________________¶ooo_____
__________________.¶ooo_____
_______ ____________.¶ooo_____
____________________.¶ooo_____
_____________________. ¶ooo_____
______________________.¶ooo_____
_______________________.¶ooo____ __
______________________.00º__¶¶º_____
______________________00____ ¶¶0_____
_______________________00____¶00______
________________________o.. 0000________
advertising

Sun 19 Sep 2010, 9:01 am
avatar
.: NBFX2 :.linh_myzu

http://ca7.upanh.com/17.555.21940779.1o20/kagekumo.jpg

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 131
Ryo Ryo : 663
Danh vọng Danh vọng : 8
Ghi chú : :)
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 131
Ryo Ryo : 663
Danh vọng Danh vọng : 8
Ghi chú : :)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/banglangtim_chibixbuon


được lắm đó bạn thanks bạn một cái nè

Fri 24 Sep 2010, 6:55 pm
avatar
.: NBFX2 :.[T]-Rex

http://ca9.upanh.com/17.555.21940777.5080/kagekonoha.jpg

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1146
Ryo Ryo : 7285
Danh vọng Danh vọng : 118
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1146
Ryo Ryo : 7285
Danh vọng Danh vọng : 118

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên http://naruto.forum5.info


Hay. Vote một phát thử xem nào

Mon 11 Oct 2010, 5:13 pm
avatar
.: NBFX2 :.Pein

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 137
Ryo Ryo : 574
Danh vọng Danh vọng : 14
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 137
Ryo Ryo : 574
Danh vọng Danh vọng : 14

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên


Hay nhưng có điều nhức mắt wé!

Sat 23 Oct 2010, 9:46 pm
avatar
.: NBFX2 :.K]azu-Iruto

http://ca8.upanh.com/17.555.21940772.IR0/kagesuna.jpg

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 192
Ryo Ryo : 2713
Danh vọng Danh vọng : 18
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 192
Ryo Ryo : 2713
Danh vọng Danh vọng : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên http://naruto-arena.forumy.biz/forum.htm


Đc ha... Ai mà sáng tạo thế nhở ??

Sun 24 Oct 2010, 6:49 pm
avatar
.: NBFX2 :.sharingan_kakashi

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 103
Ryo Ryo : 483
Danh vọng Danh vọng : 12
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 103
Ryo Ryo : 483
Danh vọng Danh vọng : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên http://naruto.forum5.info


đẹp lắm, làm cái này chắc mất nhiều công sức lắm thanks nè hâm mộ quá

Mon 25 Oct 2010, 8:36 pm
avatar
.: NBFX2 :.taurusle123

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 34
Ryo Ryo : 212
Danh vọng Danh vọng : 0
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 34
Ryo Ryo : 212
Danh vọng Danh vọng : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên


đẹp zữ zậy
bạn chawcs có 10 hoa tay

Tue 26 Oct 2010, 6:56 am
avatar
.: NBFX2 :.Naruto Sage

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
Ryo Ryo : 9
Danh vọng Danh vọng : 0
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
Ryo Ryo : 9
Danh vọng Danh vọng : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên


hình đẹp kinh, thích nhất cái hình vẽ Naruto và Kyubi

Tue 26 Oct 2010, 5:38 pm
avatar
.: NBFX2 :.Aburame Shino

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 65
Ryo Ryo : 1178
Danh vọng Danh vọng : 7
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 65
Ryo Ryo : 1178
Danh vọng Danh vọng : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên


Đẹp ! Thank bạn 1 cái lần sau chia sẻ tiếp nhá

Thu 23 Dec 2010, 4:07 pm
avatar
.: NBFX2 :.Uchiha Madara

http://illiweb.com/fa/pbucket.gif

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 102
Ryo Ryo : 1286
Danh vọng Danh vọng : 15
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 102
Ryo Ryo : 1286
Danh vọng Danh vọng : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ
Xem lý lịch thành viên


Nice. +1 cho bạn nè. Cố gắng đóng góp nhé

.: NBFX2 :.Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạTrang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Best Friends Forever :: THẾ GIỚI NINJA :: Naruto Fanart- 

Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs